ĐẦU TRANG
  • CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
  • THANH TRA
  • THI ĐUA KHEN THƯỞNG
Lối sống giải dị, tiết kiệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh (06/02/2015)

45 năm qua, lời dặn trong Di chúc cũng như lối sống giải dị, tiết kiệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị thực tiễn.

  • HỎI ĐÁP

THÔNG BÁO

Bạn biết trang thông tin Sở Nội Vụ tỉnh Đắk Lắk qua nguồn nào?

Qua Internet
Qua báo đài
Qua thông tin bạn bè